Tra cứu Danh sách xếp phòng thi ngày 28/06/2020

Thí sinh nhập Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để xem thông tin xếp phòng và số báo danh