QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT CHÍNH QUY NĂM 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT CHÍNH QUY NĂM 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT (Ban hành theo Quyết định số 82/QĐ-ĐHFPT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT)  I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh:  11700  Trong đó 200 chỉ tiêu dành […]