QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (DỰ KIẾN)

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (DỰ KIẾN)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Đại học FPT được thiết kế dựa vào tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và Thông tư 07/2015/TT- BGDĐT. VTOS là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ […]